دریافت نوبت

لطفا به موارد زیر توجه فرمایید:

پس از تکمیل نمودن فرم رزرو، در صورت تایید تاریخ و ساعت انتخابی شما از طرف سالن، رزرو نوبت انجام میشود و می بایست در تاریخ و ساعت مورد نظر در سالن حاضر باشید.